Restaurant hero image

Kama Sushi

1497 Church St, San Francisco, CA 94131