Restaurant hero image

Kama Sushi

1497 Church St, San Francisco, CA 94131

Kama Sushi - San Francisco, CA

1497 Church St, San Francisco, CA 94131 Call us today: (415) 400-5925